$type=slider$m=0$t=0$s=0$l=0$rm=0$h=115$b=0$do=0$l=0$show=home

[/gi-marker/ | CỔNG TỪ ĐIỆN TỬ]_$type=slider$snippet=hide$cate=0$show=home

ALD | LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

SHARE:

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, thông qua quá trình tự nghiên cứu tư liệu võ học trong nước và quốc tế

Hình 1. Phù hiệu An Long Võ Đạo
Figure 1. Logo Anlongdo
An Long Võ Đạo là một môn phái Võ Việt Nam do Võ sư Nguyễn Thái Bình sáng lập và làm Chưởng môn từ ngày 20/05/2005 tại Bến Tre đến nay.

Anlongdo is a Vietnamese martial arts school founded by Master Nguyen Thai Binh and has been the Patriarch Master since May 20, 2005 in Ben Tre until now.

1. KHÁI LƯỢC TỔNG QUÁT | GENERAL OVERVIEW

1.1. Nguồn gốc xuất xứ | The origin

Mang hoài bão lớn về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra trường quốc tế. Vào ngày 20/05/2005 tại Bến Tre, võ sư Nguyễn Thái Bình đã thành lập Môn phái An Long Đô thông qua quá trình tự nghiên cứu tài liệu võ thuật trong nước và thế giới. Môn võ này có hệ thống huấn luyện khoa học, tập trung nhiều đến tốc độ và sức bền trong luyện tập.

Bringing great ambition to preserve and promote Vietnamese national cultural identity to the international arena. On May 20, 2005 in Ben Tre, master Nguyen Thai Binh established Anlongdo school through the process of self-studying domestic and world martial arts documents. This martial art has a scientific training system, focusing heavily on speed and endurance in practice.

Sau đó, phát triển môn võ này trong nước và quốc tế thông qua quá trình đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giảng dạy kết hợp hình thức trực tuyến cho các môn sinh không có điều kiện tham gia lớp học trực tiếp. Qua đó, góp phần nêu cao tinh thần "tự tôn dân tộc" thiêng liêng cao quý mà tổ tiên để lại cho hậu thế mai sau hướng về chân tâm và thiện mỹ.
Võ là trí dũng cha ông,
Cùng văn mở cõi Tiên Rồng nước Nam
Bốn nghìn năm thuở Hồng Bàng,
Hùng Vương tổ nghiệp thọ ngang đất trời.
(Trích An Long thi tập – Nguyễn Thái Bình)
Then, develop this martial art domestically and internationally through direct training at teaching facilities combined with online formats for students who do not have the opportunity to attend live classes. Thereby, contributing to upholding the noble and sacred spirit of "national self-respect" that our ancestors left behind for future generations towards the true heart and goodness.
Martial arts is the wisdom and courage of our ancestors,
Let's open the realm of Fairy and Dragon in the South
Four thousand years since Hong Bang,
Hung Vuong's ancestors' lifespan spanned heaven and earth.
(Excerpt from An Long Thi Tap – Nguyen Thai Binh)

1.2. Từ khóa tra cứu | Keyword search

Ald, Anlongdo, Anlongvodao, An Long Đô, An Long Võ Đạo, Lịch sử hình thành, Nguyễn Thái Bình, History begin.

1.3. Thông tin liên lạc | Contact info

- Văn phòng | Office: 35/12 Đường/Street  44, Phường/Ward 14, Quận/District Gò Vấp, Thành phố/City Hồ Chí Minh, Việt Nam 71418;
- Di động | Mobile: (+84)387200899;
- Website: www.anlongdo.com.

1.4. Cột mốc thời gian | Time milestone

An Long Võ Đạo luôn chú trọng đến việc tăng cường tinh thần cố kết cộng đồng và tình nghĩa đồng môn thông qua các hoạt động truyền thống gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển:

Anlongdo always focuses on strengthening the spirit of community cohesion and camaraderie through traditional activities associated with the history of formation and development:

- 01/01: Lễ Họp mặt | Meeting ceremony;
- 20/05: Lễ Truyền thống | Traditional ceremony;
- 31/08: Lễ Nhập môn | Initiation Ceremony;
- 01/12: Lễ Tổng kết | Summary Ceremony.

2. TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ | HISTORICAL PROCESS

Từ khi thành lập đến nay, Môn phái An Long Võ Đạo được chia thành 3 giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển:

Since its establishment, Anlongdo school has been divided into 3 historical periods of formation and development:

3.1. Giai đoạn thành lập | Giai đoạn thành lập

- 2005: Khi công trình nghiên cứu hoàn thành, An Long Võ Đạo được dạy thể nghiệm cho một số bằng hữu cùng lứa tuổi.
- 2010: Hoàn thiện Chương trình đào tạo nhưng vẫn tiếp tục tu chỉnh, bổ sung về lý luận lẫn kỹ thuật sao cho đơn giản, dễ tập mà hữu hiệu.
- 2015: Thành lập Phân hội An Long Võ Đạo Bến Tre.

- 2005: When the research project was completed, Anlongdo was taught experimentally to some friends of the same age.
- 2010: Completed the training program but continued to amend and supplement both theory and technique to make it simple, easy to practice and effective.
- 2015: Established Anlongdo Ben Tre Branch.

3.2. Giai đoạn xây dựng | Construction phase

- 2018: Thành lập Đường hội An Long Võ Đạo Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
- 2020: Thành lập Đường hội An Long Võ Đạo Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
- 2021: Thành lập Phân hội An Long Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2022: Bắt đầu quốc tế hóa An Long Võ Đạo.

- 2018: Establishment of Anlongdo Club, Dormitory of Ho Chi Minh City Education University.
- 2020: Establishment of Anlongdo Club of Ho Chi Minh City Education University.
- 2021: Establishment of Anlongdo Brach in Ho Chi Minh City.
- 2022: Start internationalizing Anlongdo.

3.3. Giai đoạn phát triển | Development stage

Trong bối cảnh hiện nay, một số vấn đề liên quan đến cải tiến phương thức điều hành, nâng cao chất lượng phong trào cho phù hợp với xã hội đương thời cần được ưu tiên quan tâm:

- Thành lập Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, phát triển hệ thống cơ sở;
- Ban hành Quy chế tổ chức, Quy chế đào tạo, Quy chế thi đấu, Quy chế khảo thí;
- Thiết kế đồng phục quy định, phân định hệ thống cấp bậc;
- Xây dựng Chương trình đào tạo, Chương trình thi đấu và Chương trình khảo thí;
- Xuất bản các Tài liệu ấn phẩm, Tạp chí nguyệt san, Giáo trình giảng dạy;
- Tổ chức các lớp Đặc huấn đào tạo Võ sư - Trợ giáo - Trọng tài - Giám định - Giám khảo;
- Đẩy mạnh truyền thông đại chúng để quảng bá môn võ này đến công chúng.

In the current context, a number of issues related to improving operating methods and improving the quality of the movement to suit contemporary society need to be given priority attention:

- Establishing a Community Activity Center, developing a grassroots system;
- Issue organizational regulations, training regulations, competition regulations, and examination regulations;
- Designing uniform regulations and delineating the hierarchy;
- Develop Training Program, Competition Program and Examination Program;
- Publishing publications, monthly magazines, and teaching textbooks;
- Organize special training classes for Martial Arts Masters - Teacher Assistants - Referees - Appraisers - Examiners;
- Promote mass media to promote this martial art to the public.

4. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG | OPERATION ORIENTATION

An Long Võ Đạo chính là một đại gia đình, trong đó các môn sinh thương yêu kính trọng lẫn nhau. Sự kính trọng và lòng thương yêu đó sẽ đan kết thành kỷ luật - một giềng mối giúp cho sự đoàn kết chặt chẽ nhằm nêu cao danh dự An Long Võ Đạo, phục vụ dân tộc và nhân loại.

An Long Võ Đạo từng bước khẳng định tên tuổi thông qua những hoạt động thiết thực: Tích cực rèn luyện sức khỏe, giáo dục nhân cách sống và trao dồi đạo đức cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước thông qua tinh thần võ đạo chân chính. Trong đó, mọi hoạt động của An Long Võ Đạo không có tính cách chính trị hay tôn giáo và luôn tôn trọng các phái võ khác.

An Long Võ Đạo tích cực sưu tầm, nghiên cứu tư liệu và phát sinh thêm các bài thuốc, bài quyền, binh khí, thế võ chiến đấu hữu hiệu vô, cùng đặc sắc và mang tính khoa học hiện đại để bổ sung vào cho kho tàng võ học An Long Võ Đạo mỗi ngày thêm phong phú.

Nhằm nêu cao truyền thống và tinh thần bất khuất của dân tộc. Đồng thời, khai thác trọn vẹn hai phần cương và nhu của con người, cũng như phối hợp mọi tinh hoa võ học đã có trên thế giới, An Long Võ Đạo truyền dạy tư tưởng "Thập nhị tâm sinh": Nhân ái - Nghĩa khí - Lễ độ - Trí tuệ - Tín danh - Hòa hiếu - Dũng cảm - Trung thành - Nhẫn nại - Cần kiệm - Khiêm cung - Độ lượng, với tôn chỉ hoạt động "Điểm tô cuộc sống" và triết lý giáo dục:
Kiến tạo cuộc sống
Khai phóng nhân sinh
Hòa bình hợp tác
Phát triển toàn diện
(Trích An Long thi tập – Nguyễn Thái Bình)

5. ĐẶC ĐIỂM BẢN SẮC

Chương trình đào tạo được xây dựng theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp đặc điểm tâm lý và thể tạng của người Việt Nam, có những điểm độc đáo riêng sau đây:

- Lời thiệu, là các bài phú có vần có điệu.
- Tấn pháp, vận hành theo nguyên lý "Bát quái đồ", khi đứng sẽ vững như đá, di chuyển nhẹ tựa lá bay, vô cùng linh hoạt trên nhiều loại địa hình khác nhau.
- Cước pháp, có nhiều đòn đá đơn tấn công ở tầm trung phần cơ thể trở xuống nhằm mục đích tự vệ hiệu quả, rất ít những đòn đá bay thiên về biểu diễn.
- Thủ pháp, vận hành theo nguyên lý "Ngũ hành pháp", ngày càng được nghiên cứu để phát huy hết công năng khi sử dụng.
- Quyền pháp, quan tâm đến nghệ thuật tạo hình cũng như biểu dương sức mạnh cho nên đòn thế thường được tung ra liên hoàn, không gián đoạn để có hiệu quả tấn công cao.
- Thảo pháp, mang đặc trưng của võ trận với các loại binh khí: Côn, đao, kiếm, thương, siêu, khiên, cung v.v. đòi hỏi phải có sự khéo léo và thành thạo về kỹ thuật, được thiết kế thành những bài tập ngắn và dễ hiểu nhưng có khả năng ứng dụng rất hiệu quả trong cuộc sống.
- Đấu pháp, được chọn lọc kỹ càng, phù hợp với cách đánh của từng dạng đối tượng và địa hình khác nhau. Biết cách tận dụng lối đánh cộng lực. Sử dụng sức mạnh của đối thủ để đánh lại đối thủ theo nguyên lý: "Dĩ công vi thủ", "dĩ nhu chế cương", "dĩ đoản chế trường".
- Thuyết pháp, coi trọng việc trau dồi nhân tính trên 3 phương diện: Tâm - Trí - Thể, nhằm phục vụ cho dân tộc và nhân loại.

Bên cạnh việc tập luyện quyền thuật và binh khí, môn sinh còn được tập luyện chuyên sâu về ngạnh công, nhuyễn công và khí công giúp dưỡng sinh và bảo tồn sức khỏe.

Có thể nói, An Long Võ Đạo được phát triển dựa trên nền tảng nguyên lý Võ cổ truyền Việt Nam. Đồng thời, tích cực thái dụng tinh hoa kỹ thuật của các môn võ khác trong nước và quốc tế, không ngừng sưu tầm, sáng tạo thêm các kỹ thuật mới để áp dụng vào Chương trình đào tạo, nhằm bảo tồn, phát huy nền võ học Việt Nam xứng tầm với các phái võ khác trên thế giới.

6. KẾT LUẬN TỔNG QUÁT

An Long Võ Đạo tổ chức giảng dạy tại các cơ sở đào tạo theo quy mô từ lớn đến nhỏ như sau: Trường học - Trung tâm - Câu lạc bộ - Võ đường - Phòng học - Lớp học - Khóa học.

An Long Võ Đạo tổ chức hoạt động theo hệ thống phân cấp từ trên xuống dưới như sau:

- Tổng hội: Quản lý các tổ chức trên phạm vi Thế giới;
- Hiệp hội: Quản lý các tổ chức trên phạm vi Châu lục;
- Liên hội: Quản lý các tổ chức trên phạm vi Quốc gia;
- Phân hội: Quản lý các tổ chức trên phạm vi Tỉnh thành;
- Chi hội: Quản lý các tổ chức trên phạm vi Xã phường;
- Đường hội: Quản lý các lớp học, người học và giáo viên.

An Long Võ Đạo tự hào là môn võ do người Việt nghiên cứu và sáng tạo nên, đã kiên trì vượt qua nhiều thử thách cam go trong suốt chặng đường khá dài gần hai thập kỷ để xây dựng, phát triển và hiện vẫn còn đang tiếp diễn để có thể lớn mạnh và mang tiếng nói của một môn thể thao dân tộc ra trường quốc tế./.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lạc Hà, Tự học Võ cổ truyền Việt Nam (Võ Bình Định) - Tập 1: Bát quái chân quyền, Tủ sách võ thuật (1970);
[2] Lê Kim Hòa (Chủ biên), Tài liệu học tập và huấn luyện Võ cổ truyền Việt Nam (Tập 1 + 2), NXB Trẻ (2012);
[3] Lê Quốc Ân, Kỹ thuật Vovinam - Việt Võ Đạo (Tập 1 + 2), NXB Thể Dục Thể Thao (2011);
[4] Trương Văn Bảo, Lý luận Võ cổ truyền, NXB Thông tin và Truyền thông (2018);
[5] Võ Việt Bảo (Chủ biên), Giáo trình Karatedo - Dành cho sinh viên hệ không chuyên, NXB ĐHQG TP. HCM (2004).

Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 03 tháng 4 năm 2023
CHƯỞNG MÔN
MÔN PHÁI AN LONG VÕ ĐẠO

(Đã ký)

Võ sư Nguyễn Thái Bình

COMMENTS

BLOGGER
Anlongdo
Tên

Bài học cuộc sống,5,Bản sắc văn hóa,3,Bản tin,8,Biểu ngữ truyền thông,12,Căn bản công pháp,5,Chứng từ pháp lý,1,Công nghệ thông tin,2,Công pháp nhập môn,5,Cổng từ điện tử,14,Cơ cấu tổ chức,1,Cuộc sống muôn màu,5,Cửa hàng võ thuật,1,Diễn đàn,17,Đào tạo,6,Giai thoại võ thuật,1,Giáo dục đào tạo,2,Giấy tờ sổ bạ,1,Giới thiệu,6,Học viên võ thuật,3,Khoa học lịch sử,1,Lịch sử truyền thống,2,Lược thuật tổng quan,3,Lý luận thuyết pháp,1,Mua sắm,1,Nhận diện thương hiệu,3,Nhân vật lịch sử,1,Pháp luật giáo dục,2,Phóng sự báo đài,5,Sản phẩm thêu may,1,Sáng tác văn chương,5,Sổ tay tham khảo,1,Sổ tay võ thuật,2,Tài liệu tham khảo,2,Tài liệu võ thuật,1,Tạp chí tham khảo,1,Thiết kế giao diện,2,Thiết kế trang mạng,2,Thuyết pháp sơ cấp,1,Thư viện,4,Tin tức sự kiện,5,Trang chủ,14,Tuyển sinh học viên,3,Văn học nghệ thuật,5,Văn thư lưu trữ,2,
ltr
item
ANLONGDO: ALD | LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
ALD | LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, thông qua quá trình tự nghiên cứu tư liệu võ học trong nước và quốc tế
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsUCC2aXHWJxeLqDWnu5U8NVe5igTWNx5_gltpeMt4EvBZ9CcZMVzFB4xFSf02UopwSa9nbkwrXXB1i6ufl-Kb37BLUeNjKDt3_NtmO22agMX04IHvpZ0fj0haKIH20r-8N6XCo6YNyJR0zSWMqpNHzcUex7as1nAI7WPz5blNnNzH_PwqZIquHZpzN_9J/s320/ALD.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsUCC2aXHWJxeLqDWnu5U8NVe5igTWNx5_gltpeMt4EvBZ9CcZMVzFB4xFSf02UopwSa9nbkwrXXB1i6ufl-Kb37BLUeNjKDt3_NtmO22agMX04IHvpZ0fj0haKIH20r-8N6XCo6YNyJR0zSWMqpNHzcUex7as1nAI7WPz5blNnNzH_PwqZIquHZpzN_9J/s72-c/ALD.png
ANLONGDO
https://www.anlongdo.com/2023/04/lich-su-hinh-thanh.html
https://www.anlongdo.com/
https://www.anlongdo.com/
https://www.anlongdo.com/2023/04/lich-su-hinh-thanh.html
true
5048871103792746425
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy MỤC LỤC